სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნების წესი

ჟურნალში „საქართველოს ეკონომიკა“ სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნების წესი

1. მთლიანი სტატია ავტორმა უნდა წარმოადგინოს როგორც ქართულად, ისე ინგლისურად. სხვა შემთხვევაში საერთაშორისო დონეზე რეფერირებულად არ ჩაითვლება;

2. ყველა სტატიის რეცენზირებისათვის განსაზღვრულია ორკვირიანი ვადა;

3. სტატიაში უნდა იყოს მითითებული, თუ უმუშავია ვინმეს ამ თემაზე და მასზე თუ არსებობს სერიოზული გამოკვლევები;

4. ავტორმა სამეცნიერო სტატიას უნდა დაურთოს ოთხმოცსიტყვიანი ლიდი;

5. ავტორთან შეთანხმებით სტატიას შეიძლება შეეცვალოს სათაური;

6. სტატიაში არ უნდა იყოს გამოყენებული სტატისტიკიდან ამოღებული ცხრილი, რომელსაც არ ექნება დართული ავტორის ანალიზი;

7. სტატიას უნდა ერთვოდეს მხოლოდ სქოლიოებში მითითებული ლიტერატურა;

8. სტატიის ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს sylfaen-ით, დაცული უნდა იყოს 12-იანი შრიფტი და ხაზებს შორის 1,5-იანი დაშორება;

9. სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს 6-14 გვერდიანი მოცულობით, სათაური უნდა შედგებოდეს არაუმეტეს 8 სიტყვისაგან;

10. სტატიის სათაურის შემდეგ მითითებული უნდა იყოს ავტორის (ან ავტორების) სრული სახელი, გვარი (წოდება თუ გააჩნია); ავტორის ტელეფონი და ელექტრონული მისამართი;

11. თუ სტატია მოიცავს მეთოდოლოგიას, უნდა გამოიყოს ცალკე ქვესათაურით. სათაურები უნდა იყოს მოკლე, განსაზღვრული და დაუნომრავი. ცხრილები, დიაგრამები – მინიმუმამდე დაყვანილი, არაბული ციფრების გამოყენებით. ტექსტში აუცილებლად მიუთითეთ: „იხ. ცხრილი #… “;

12. სტატიები წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ფორმით;

13. სტატია ავტორს არ უბრუნდება;

14. სარედაქციო კოლეგია უზრუნველყოფს სტატიის ფარულ რეცენზირებას. ონლაინ ფორმატით ქვეყნდება დადებითი რეცენზიის მიმღები სტატია;

15. უარყოფითი რეცენზიის შემთხვევაში, სადაო საკითხი სარედაქციო კოლეგიის სხდომაზე განიხილება;

16. მოთხოვნების დარღვევით წარმოდგენილი მასალა ჟურნალში არ გამოქვეყნდება;

17. ჟურნალის „საქართველოს ეკონომიკა“ რედაქცია პასუხს არ აგებს სამეცნიერო სტატიებში წარმოდგენილი მონაცემების სისწორეზე;

18. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“ შესაბამის კლასიფიკატორში დაფიქსირებული რეფერირებად-რეცენზირებული ჟურნალია.