ჟურნალში „საქართველოს ეკონომიკა“ – სტუდენტური სტატიების გამოქვეყნების წესი


1. სტატიები წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ფორმით მეილზე: info@geoeconomics.ge;

2. სარედაქციო კოლეგია უზრუნველყოფს სტატიის ფარულ რეცენზირებას. ქვეყნდება დადებითი რეცენზიის მიმღები სტატია; უარყოფითი რეცენზიის შემთხვევაში სტატია უბრუნდება ავტორს გასასწორებლად;

3. ყველა სტატიის რეცენზირებისათვის განსაზღვრულია მაქსიმუმ ორკვირიანი ვადა;

4. ავტორმა სტატიას უნდა დაურთოს მინიმუმ ოთხმოცსიტყვიანი რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

5. ავტორთან შეთანხმებით სტატიას შეიძლება შეეცვალოს სათაური;

6. სტატიაში გამოყენებული ვიზუალური მასალა უნდა იყოს jpg ფორმატით, უნდა ახლდეს აღწერა (სთაურის სახით) და წყარო;

7. ვიზუალური მასალა უნდა იყოს დანომრილი;

8. სტატიაში არ უნდა იყოს გამოყენებული სტატისტიკიდან ამოღებული ცხრილი, რომელსაც არ ექნება დართული ავტორის ანალიზი;

9. არ შეიძლება სტატია შედგებოდეს მხოლოდ თეორიული მასალისგან, სტატია უნდა ეთმობოდეს უახლესი ტენდენციების ანალიზს, შეფასება-მსჯელობას, მიმდინარე სტატისტიკის განხილვას და ა.შ.

10. სტატიაში ყველგან, სადაც კი სხვა წყაროდან აღებული მასალაა გამოყენებული უნდა მიეთითოს წყარო ნუმერაციით ტექსტში და ასევე სტატიის ბოლოს გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალში;

11. სტატიის ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს sylfaen-ით, დაცული უნდა იყოს 12-იანი შრიფტი და ხაზებს შორის 1,5-იანი დაშორება, სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 გვერდს;

12. სტატიის სათაურის შემდეგ მითითებული უნდა იყოს ავტორის (ან ავტორების) სრული სახელი, გვარი (წოდება თუ გააჩნია); ავტორის ტელეფონი და ელექტრონული მისამართი;

13. თუ სტატია მოიცავს მეთოდოლოგიას, უნდა გამოიყოს ცალკე ქვესათაურით. სათაურები უნდა იყოს მოკლე, განსაზღვრული და დაუნომრავი

14. მოთხოვნების დარღვევით წარმოდგენილი მასალა ჟურნალში არ გამოქვეყნდება;

15. ჟურნალის „საქართველოს ეკონომიკა“ რედაქცია პასუხს არ აგებს სტატიებში წარმოდგენილი მონაცემების სისწორეზე;

16. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“ შესაბამის კლასიფიკატორში დაფიქსირებული რეფერირებად-რეცენზირებული ჟურნალია.