რეგიონის მდგრადი განვითარების მაჩვენებლებისა და მონიტორინგის სისტემა

ზურაბ ნასარაიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი აბსტრაქტი სტატიაში განხილულია ქართველი და უცხოელი მკვლევარების ნაშრომებში წარმოჩენილ თეორიულ და მეთოდოლოგიურ ბაზაზე დაფუძნებული ავტორისეული

Read more

Covid-19-ის გავლენა ეკონომიკაზე

მაკა ღანიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოქტორანტი maka.ghaniashvili@tsu.ge ანოტაცია Covid-19, რომელიც 2019 წლის ბოლოს

Read more

ტრანსნაციონალური კომპანიები XXI საუკუნის გლობალურ ბაზარზე

ბონდო გასვიანი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი bondogasviani@gmail.com ანოტაცია: ეკონომიკის გლობალიზაცია, საგარეო ეკონომიკური კავშირების გაფართოება, უპირველეს ყოვლისა ვლინდება

Read more

რეგიონალური კლასტერის მოდელები და საქართველო (აშშ-ს მაგალითზე)

ლელა გულედანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი Lela.guledani@yahoo.com რეზიუმე საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწრაფი ეკონომიკური წინსვლა და მსოფლიო ბაზარზე

Read more

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი საწარმოების გრძელვადიანი სატარიფო რეგულირება

ლია გვაზავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი gvazavalika@yahoo.com რეზიუმე სტატიაში განხილულია ელექტროენერგეტიკული სექტორის რეგულირების

Read more

კრიპტოვალუტების ეპოქა და „მოდერნ ეკონომიკის“ პარადიგმები

ემზარ ჯგერენაია თსუ პროფესორი, PhD კვლევის თემა ეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს – კრიპტოვალუტას. ეს თემა ძალიან ცნობილია, ასე ვთქვათ, ბევრი

Read more

შავი ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილება

ალექსანდრე მიქელაძე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი; lx.mikeladze@gmail.com ანოტაცია: აღნიშნული სტატიის მიზანია შავი ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო

Read more

საინვესტიციო კლიმატის შექმნის თანამედროვე პრობლემები

ლია პიტიურიშვილი ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ გია ბუჩაშვილი ეკონომიკის დოქტორი რეზიუმე ნაშრომში განხილულია საქართველოს საინვესტიციო ბაზარი,

Read more

შავი ფულის გათეთრების მეთოდები და ახალი ტექნოლოგიების როლი მის გამოსავლენად

ალექსანდრე მიქელაძე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი; lx.mikeladze@gmail.com ანოტაცია: აღნიშნული სტატიის მიზანია, მიმოვიხილოთ შავი ფულის გათეთრების ფაზები, ძირითადი მეთოდები,

Read more

ვაჭრობის ლიბერალიზაცია – საფრთხე თუ შანსი საქართველოს მცირე მეურნეებისთვის?!

ბექა კაცაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი katsadze.beka@gmail.com მას შემდეგ, რაც 2016 წელს ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების

Read more

რეგიონული საინვესტიციო პოლიტიკის ოპტიმიზაციის მიმართულებები (აჭარის ა.რ მაგალითზე)

თინათინ ჟორჟოლიანი თსუ დოქტორანტი 591518045 zhorzholianit@yahoo.com ანოტაცია: მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყნები ხასიათდებიან კაპიტალის დეფიციტით, ამიტომ თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკისათვის ინვესტიციების

Read more

უძრავი ქონების საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენების ანალიზი

ლევან კალანდაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი (+995) 557 447

Read more