ეკონომიკური ზრდის შეფასება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში

აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას სტატია – „ეკონომიკური ზრდის შეფასება ევროკავშირის
პოსტკომუნისტურ და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში“

ქართულ ენაზე: www.gfsis.org
English: www.gfsis.org