საწარმოს ლიკვიდაციის და რეორგანიზაციის საგადასახადო ასპექტები

თამარ შუდრა, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი თანამედროვე სამყაროში, მაღალი საზოგადოებრივი მოთხოვნილებების პირობებში, ბიზნესის დაწყება

Read more

პასუხისმგებლობის საკითხი კორპორაციულ მართვაში

თამარ შუდრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი თანამედროვე ტექნოლოგიების უახლესი მიღწევები ადამიანთა მისწრაფებებსა და ფანტაზიებს

Read more

საქართველოს კონკურენტუნარიანობის სტრატეგიის SWOT ანალიზი

ქეთევან კრიალაშვილი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრი მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ყოვლისმომცველმა პროცესებმა ძირეული ცვლილებები შეიტანა

Read more

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განვითარების ტენდენციები

ირაკლი დოღონაძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ეკონომიკა მნიშვნელოვნად იზრდებოდა. რეალური მშპ-ს ზრდამ 2005

Read more

საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკა და უცხოური ინვესტიციები

გიორგი ყუფარაძე თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ინვესტიციები განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ ქვეყნების სამეურნეო ურთიერთობების გლობალიზაციისა და ინტერნაციონალიზაციის

Read more

როდის ეცოდინება მთავრობას საარსებო მინიმუმის სიდიდე (მცირე შენიშვნა)

ნიკა ვარდიშვილი, ია ვარდიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტები რამდენიმე დღის წინათ ყველამ საინფორმაციო საშუალებით ვიხილეთ, რომ

Read more

ICC – ბიზნესის საერთაშორისო რეგულირება

მარი ნადიბაიძე, თსუ III კურსის სტუდენტი, მარიამ გრიგალავა, თსუ III კურსის სტუდენტი, მაკა მაღლაკელიძე, თსუ III კურსის სტუდენტი საერთაშორისო სავაჭრო

Read more

ტურიზმის ბაზრის მარკეტინგული კვლევა

გიორგი დალაქიშვილი, სტუ ჰუმანიტარული-ტექნიკური ფაკულტეტის II კურსის მაგისტრანტი მარკეტინგმა, როგორც ბაზარზე ორიენტირებულმა პროდუქციის წარმოებისა და გასაღების ორგანიზაციის მართვის სისტემამ უკვე

Read more

ვინ იგებს არჩევნებს დიდ ქალაქებში

ბაქარ ბარათაშვილი, სალომე გვეტაძე, ISET-ის მაგისტრანტები ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) თბილისში 2006 წელს დაარსდა მსოფლიო ბანკის, “ბრითიშ პეტროლიუმის”, შვედეთის საერთაშორისო

Read more

რობერტ ემერსონ ლუკასი და მისი თეორიები ფულის შესახებ

ლაშა ნოზაძე, თამარ კბილაძე მე-20 საუკუნის ბოლო მეოთხედში გამორჩეულ და შეიძლება ითქვას ეკონომიკაში ახალი ტალღის, გადატრიალების ავტორად უნდა მივიჩნიოთ ნობელის

Read more

შედარებითი ანალიზის (კომპარატივისტიკის) პარამეტრები და ახალ მაჩვენებელთა სისტემა: მიდგომები და დინამიკა

მაია დანელია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასწავლებელი, თინათინ აბრალავა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტი როგორც ცნობილია, თანამედროვე მსოფლიოში ფუნქციონირებს შემდეგ ეკონომიკურ სისტემათა

Read more