COVID-19-ის პოლიტიკური შედეგები გლობალიზაციისთვის: გლობალური სამყარო პანდემიის შემდეგ

ავტორის სტილი დაცულია

ანი ნებიერიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მესამე კურსის სტუდენტი

Ani.nebieridze301@eab.tsu.edu.ge

ანოტაცია

სტატია ეხება იმ ძირითადი გამოწვევების ანალიზს, რომლებიც აწუხებს მსოფლიო წესრიგს. კორონავირუსის პანდემიამ დაარტყა მთელ მსოფლიო წესრიგს და მხოლოდ ახლა იწყებს კაცობრიობა მისი შორსმიმავალი შედეგების გაცნობიერებას. ექსპერტთა მოსაზრებების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ უახლოეს მომავალში  გლობალური ბალანსის ძალა დიდად არ შეიცვლება, თუმცა მსოფლიო ძალებს შორის დაძაბულობა გაიზრდება. ლიდერობა და „გადარჩენა“  გამოწვეულია პანდემიით მსოფლიო სისტემის პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის თვალსაზრისით. კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნას საერთაშორისო და საგარეო პოლიტიკური აქტივობების ხაზის გასაძლიერებლად, აგრეთვე სამეცნიერო პროგრამების შემუშავებაში გლობალიზაციის გამოწვევებისა და ალტერნატივების სფეროში.

The article is concerned with analysing the key challenges afflicting the world order. The coronavirus pandemic has hit the entire world order, and only now is humankind beginning to realize its far-reaching consequences. An analysis of expert opinions allows us to conclude that, in the near future, not much of the global balance of power will change, although tensions will rise among the world powers regarding leadership and ‘survival’ in terms of the political and economic crisis of the world system caused by the pandemic. The research results can be used to reinforce the line of international and foreign policy activities, as well as be used in the development of scientific programmes in the field of challenges and alternatives to globalization.

მსოფლიო განვითარების თანამედროვე სტადიის გლობალური წინააღმდეგობა გულისხმობს ძალთა კონკურენციის მკვეთრ გამწვავებას სხვადასხვა დონეზე და სფეროებში შეთანხმებული მოქმედების ობიექტური საჭიროების ზოგად ზრდას და ყველა საერთაშორისო აქტორის თანამშრომლობაა. კრიზისული ფენომენების ერთობლიობამ პოლიტიკის, ეკონომიკის, დიპლომატიის, კულტურისა და ა.შ., შეიძლება გამოიწვიოს გაურკვევლობა და არეულობა საერთაშორისო სტაბილურობისა და გლობალური უსაფრთხოებისთვის. გლობალური გაურკვევლობა საგარეო პოლიტიკის მუდმივი თანამგზავრია. როგორც ფრანგმა პოლიტიკოსმა და დიპლომატმა კამბონმა (2006) აღნიშნა, „მსოფლიოში არ არსებობს სხვა ადგილი, სადაც წარმატება იმდენად აზარტულ თამაშზე იქნება დამოკიდებული, როგორც მსოფლიო პოლიტიკაში“. ასეთი ცვლილებების ფუნდამენტური მახასიათებელია იმ მოვლენების რაოდენობის ზრდა, რომლებიც გავლენას ახდენენ მსოფლიო განვითარების უშუალო საფუძვლებზე. მათი სიღრმე და მასშტაბი აიძულებს საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარებს რადიკალურად გადახედონ თეორიებისა და ანალიტიკური ინსტრუმენტების უმეტესობას.

მსოფლიოს გლობალური პრობლემები და მათ გავრცელებასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა, რომელიც წარმოადგენს შოკების ნაკრების დაგროვებას, იწვევს რისკების ზრდას არსებულ მსოფლიო არქიტექტურაში, ისევე როგორც საერთაშორისო აქტორების საგარეო პოლიტიკურ საქმიანობაში.

ჩნდება კითხვა: რა შედეგს მოუტანს მსოფლიო წესრიგის ისეთ თანამედროვე შოკები, როგორიცაა კორონავირუსის მასიური გავრცელება , რომელიც ოფიციალურად არის აღიარებული ჯანმო-ს მიერ პანდემიად (Zarocostas 2020). )? ეს კვლევა არის მცდელობა პასუხის გაცემის შემდეგ კითხვებზე: აიძულებს ქვეყნებს გლობალური ეპიდემიის შიში დაძლიონ განსხვავებები და გაერთიანდნენ საერთო საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში და როგორ შეიძლება შეიცვალოს გლობალიზაციის ბუნება COVID-19 პანდემიის ხელში?

ამ დროისთვის ცხადია მხოლოდ ის, რომ პანდემია ანადგურებს ჩვეულ ცხოვრებას, ახდენს დესტრუქციულ ცვლილებებს ეკონომიკაში და აჩვენებს მსოფლიო მთავრობების კომპეტენციას (ან მის ნაკლებობას). ყველა ეს ფაქტორი შემდგომში გამოიწვევს მუდმივ ცვლილებებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გარემოში, თუმცა ისინი ცხადი გახდება მხოლოდ თავის დროზე. გლობალიზაციის ამჟამინდელი მოდელი საბოლოოდ ჩამოყალიბდა გასული საუკუნის ბოლოს. ჰარვარდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი უოლტი აღნიშნავს, რომ პანდემიას შეუძლია გააძლიეროს სახელმწიფო ძალაუფლება და ნაციონალიზმი. ეს იწვევს იმ ფაქტს, რომ ყველა ტიპის სახელმწიფო მიიღებს არაჩვეულებრივ ზომებს კრიზისის დასაძლევად და ბევრი მათგანი იქნება წინააღმდეგი, რომ უარი თქვან თავიანთ ახალ უფლებამოსილებებზე პანდემიის დასრულების შემდეგ. (ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია 2020). COVID-19-ს შეუძლია დააჩქაროს ძალაუფლებისა და მსოფლიო გავლენის სფეროების გადაცემა დასავლეთიდან აღმოსავლეთში მაგალითად, ეს ჩანს იქიდან, რომ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა სამხრეთ კორეა ან სინგაპური, ყველაზე კარგად გამოეხმაურნენ ეპიდემიას, მაგრამ ჩინეთმა დაიწყო რეაგირება არაერთი შეცდომის შემდეგ საშიში სიტუაციის განვითარების დასაწყისში; დასავლური ქვეყნები, შედარებით, რეაგირებდნენ უკიდურესად ნელა და არც ისე გააზრებულად, რამაც ძირი გამოუთხარა ე.წ. “დასავლურ ბრენდს”.

ისტორიული გამოცდილების მიხედვით, მეოცე საუკუნის ეპიდემიებმა შეანელა გლობალიზაცია, მაგრამ არ შეწყვიტა მეტოქეობა დიდ სახელმწიფოებს შორის და არ იყო მოსალოდნელი გლობალური თანამშრომლობის ახალი ერა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს არ მოხდება COVID-19 პანდემიის დასრულების შემდეგაც. დიდი ალბათობით, დაიწყება შემდგომი უკანდახევა ჰიპერგლობალიზაციისგან, რადგან სამოქალაქო საზოგადოებები აგრძელებენ თავიანთი ეროვნული მთავრობების დაცვის იმედს, ხოლო სახელმწიფოები და გლობალური კომპანიები ცდილობენ აღმოფხვრას მომავალი დაუცველობა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კორონა ვირუსს შეუძლია ჩამოაყალიბოს ნაკლებად ღია, ნაკლებად წარმატებული და ნაკლებად თავისუფალი სამყარო, რადგან ვირუსის, ცუდი დაგეგმვისა და მთელი მსოფლიოს ხელმძღვანელობის კომპეტენციის დაბალი დონის კომბინაციამ კაცობრიობა ახალ გზაზე დააყენა. .

 საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ბრიტანული ანალიტიკური ცენტრის Chatham House-ის დირექტორის, ნიბლეტის თქმით, კოროვირუსული პანდემია „შეიძლება გახდეს ის ჩალა, რომელიც დაამსხვრევს ზურგს ეკონომიკური გლობალიზაციის აქლემს“ (Tooze and Schularick 2020)). ანალიტიკოსის აზრით, ჩინეთის გაზრდილმა ეკონომიკურმა და სამხედრო ძალამ უკვე განაპირობა ის, რომ აშშ-ს წამყვანმა პარტიებმა მტკიცედ გადაწყვიტეს ჩინელები განდევნონ ამერიკული მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინტელექტუალური საკუთრებისგან და შეეცადონ იგივე მიაღწიონ თავიანთი მოკავშირეებისგან. სავარაუდოდ, საუბარია სოციალური და პოლიტიკური ზეწოლის გაზრდაზე, ვინაიდან კორონავირუსი აიძულებს სახელმწიფოებს, კომპანიებსა და საზოგადოებებს გააძლიერონ გადარჩენის პოტენციალი ხანგრძლივი თვითიზოლაციის პირობებში. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ასეთი სცენარის კონტექსტში, მსოფლიო ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაუბრუნდეს ორმხრივად მომგებიანი გლობალიზაციის იდეას, რომელიც გახდა ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისის დამახასიათებელი ნიშანი. შესაბამისად, მეოცე საუკუნეში ჩამოყალიბებული შეწყვეტილი გლობალური ეკონომიკური ინტეგრაციის ფარგლებში საერთო მიღწევების დაცვის რაიმე სტიმულის არარსებობის პირობებში, გლობალური ეკონომიკური მმართველობის არქიტექტურა, სავარაუდოდ, ატროფირდება. ამას დასჭირდება პოლიტიკური ლიდერების უზარმაზარი გამძლეობა, რათა შეინარჩუნონ საერთაშორისო თანამშრომლობა და არ გადავიდნენ სასტიკ გეოპოლიტიკურ მეტოქეობაზე. უფრო მეტიც, დიდ ინტერესს იწვევს სინგაპურის ეროვნული უნივერსიტეტის ექსპერტის, მაჰბუბანის მოსაზრება, რომელიც აღნიშნავს, რომ კორონავირუსის პანდემიას არ ძალუძს რადიკალურად შეცვალოს გლობალური ეკონომიკური განვითარების მიმართულება. მკვლევარი ასკვნის, რომ პანდემია მხოლოდ დააჩქარებს მიმდინარე ცვლილებებს; კერძოდ, ეს ეხება გლობალიზაციისგან თავის დაღწევას, რომელიც ფოკუსირებულია უშუალოდ შეერთებულ შტატებზე და გლობალიზაციაზე გადასვლას, რომელიც ფოკუსირებულია ექსკლუზიურად ჩინეთზე (Stiglitz et al. 2020). ამ თეორიის თვალსაზრისით, ეს ტენდენცია შეიძლება შენარჩუნდეს იმის გამო, რომ აშშ-ს მოსახლეობამ დაკარგა რწმენა გლობალიზაციისადმი საერთაშორისო ვაჭრობის კონტექსტში (ტრამპის ეკონომიკური პოლიტიკა არც ისე მომგებიანია ეკონომიკური გლობალიზაციისთვის, აშშ-ის გამოსვლამ მრავალი სავაჭრო და ეკონომიკური კოოპერატიული საზოგადოებიდან ბოლო ადმინისტრაციის პირობებში გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა). ამავდროულად, ჩინეთში ვითარება განსხვავდება აშშ-ში არსებული ღრმა ისტორიული მიზეზების გამო: PRC-ის ლიდერებმა იციან, რომ იმდროინდელმა თავდაჯერებულმა ხაზმა და ქვეყნის გარე სამყაროსგან იზოლირების უშედეგო მცდელობამ გამოიწვია ჩინეთის “დამცირების” წლები (1949 წლამდე).

როგორც ჯანმო-ს გენერალურმა დირექტორმა გებრეისუსმა განაცხადა, „ჩვენ არ ვებრძვით მხოლოდ ეპიდემიას, ჩვენ ვებრძვით „ინფოდემიას“ (Boniface2020), რითაც ლეგიტიმაციას უწევს ახალ ტერმინს, რომელიც აღწერს თანამედროვე რეალობას. „ინფოდემია“ არის დეზინფორმაციის ტალღა, ფსევდომეცნიერული რჩევებისა და ინტერპრეტაციების ესკალაცია და დაშინება მასმედიის სურვილის გამო, აამაღლონ საკუთარი რეიტინგი. საზოგადოება დიდი ხანია დგას ყალბი ინფორმაციის, ყალბი ამბების და პროვოკაციების გამოწვევის წინაშე, რომელთა სწრაფმა გავრცელებამ – სოციალური ქსელებითა და მედიით – შეიძლება გამოიწვიოს საზოგადოებაში ტრაგიკული მოვლენები. ახლა, კოროვირუსული პანდემიის რეალური საფრთხის ფონზე, ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ გამოიყურება, აძლიერებს პანიკას და ართულებს სამუშაოს ეპიდემიასთან საბრძოლველად.

საგარეო ურთიერთობების ლათინური ამერიკელი ექსპერტის, შენონის თვალსაზრისი. აღსანიშნავია, რომ პირველ რიგში, COVID-19 ძირს უთხრის მსოფლიო წარმოების ძირითად პრინციპებს. თანამედროვე პირობებში, დიდ კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა გადახედონ თავიანთ სტრატეგიას და შეამცირონ მრავალსაფეხურიანი და მრავალეროვნული მიწოდების ჯაჭვები, რომლებიც დღეს ჭარბობს წარმოებაში (Ronchi2020). მიწოდების გლობალური ქსელები უკვე მოექცა კრიტიკის ქვეშ ეკონომიკურ კრიტიკას ჩინეთში შრომის ხარჯების ზრდის, ტრამპის სავაჭრო ომისა და მაღალი ტექნოლოგიების ახალი მიღწევების გამო, ისევე როგორც პოლიტიკური კრიტიკის მთელი რიგი სამუშაო ადგილების დაკარგვის გამო. კორონავირუსმა გაწყვიტა ობლიგაციების უმეტესობა. ეპიდემიით ყველაზე მეტად დაზარალებულ რაიონებში დიდი ინდუსტრიები დაიხურა, ხოლო სხვა მწარმოებლებმა და საცალო მოვაჭრეებმა დაკარგეს აქციები და პროდუქტები.

ამ დროისთვის სულ უფრო მეტ მსხვილ და ტრანსნაციონალურ კომპანიებს სურთ დეტალურად იცოდნენ მარაგების წარმომავლობა და, დიდი ალბათობით, გაზრდიან უსაფრთხოების ზღვარს, თუნდაც ეფექტურობის საზიანოდ. სახელმწიფოები ასევე ჩაერევიან ამ საქმიანობაში და აიძულებენ სტრატეგიულ ინდუსტრიებს შეიმუშაონ დამატებითი გეგმები და შექმნან რეზერვები. ამ მიდგომით, მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოების მომგებიანობა შემცირდება, სტრატეგიული მარაგების სტაბილურობა უნდა გაიზარდოს. მიზანშეწონილია აღვნიშნოთ ბრუკინგსის ინსტიტუტის დიპლომატის, მენონის თვალსაზრისი, რომელიც აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ნაადრევია ვიმსჯელოთ პანდემიის შედეგებზე მსოფლიო წესრიგზე, ორი წერტილი მაინც აშკარაა. პირველი, კორონავირუსის პანდემია შეცვლის ყველა პოლიტიკას, როგორც შიდა, ასევე გარე. ყველა საზოგადოება, ასე თუ ისე, იძულებულია მიმართოს სახელმწიფოს ძალაუფლებას. სახელმწიფოები პანდემიისა და მისი ეკონომიკური შედეგების დაძლევაში პირდაპირ გავლენას მოახდენენ უსაფრთხოების საკითხებზე და პოლარიზაციაზე საზოგადოებებში (Frank 2020).

 მეორე, მკვლევარის აზრით, პანდემია არ ნიშნავს ურთიერთდაკავშირებული სამყაროს სრულ დასასრულს. ამ თეორიის მხარდასაჭერად შეიძლება ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ თავად პანდემია უკვე ადასტურებს ქვეყნების ურთიერთდამოკიდებულებას, თანამშრომლობის აუცილებლობას და იმის დასტური, თუ როგორ შეიძლება ფრაგმენტაციამ ზიანი მიაყენოს საერთაშორისო წესრიგს. თუმცა, უმეტეს შტატში, ეგრეთ წოდებული „გადაბრუნების“ პოლიტიკა (Ronchi, 2020) შეინიშნება პანდემიის დასაწყისიდან: ავტონომიის ძიება და თითოეული სახელმწიფოს კონტროლი საკუთარ ბედზე, გათვალისწინების გარეშე. ეს ხაზს უსვამს უფრო დაყოფილ სამყაროში გადასვლის შესაძლებლობას.

აშშ-ს საზღვაო ქვეითების ყოფილი გენერალი ალენი ამბობს: „ვინც გაიმარჯვებს კორონავირუსის პანდემიაში, დაწერს ისტორიას“ (საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტი 2020). როგორც ავტორი აღნიშნავს, ყველა ქვეყანა და ახლა ყველა ადამიანი სულ უფრო მეტად გრძნობს ამ დაავადების სიმძიმეს და გავლენას საზოგადოებაზე. ის ქვეყნები, რომლებიც გაუძლებენ და დადგებიან თავიანთი უნიკალური პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემების, ისევე როგორც ჯანდაცვის სისტემების უპირატესობების გამო, მოითხოვენ წარმატებას იმათ საზიანოდ, ვისი შედეგებიც სხვა, უფრო მავნე და დესტრუქციული იქნება (Walt 2020). . შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მკვლევარი მართალია იმაში, რომ ზოგისთვის ეს იქნება დემოკრატიის დიდ და შეუქცევად ტრიუმფად, მრავალმხრივი ურთიერთობებისა და ზოგადი ჯანდაცვის პრინციპის პრიორიტეტების დაცვა, ზოგისთვის კი ეს იქნება დემონსტრირება. უპირატესობები გადამწყვეტი ავტორიტარული ძალაუფლება. ასეა თუ ისე, დღევანდელი კრიზისი სრულ რეფორმირებას მოახდენს საერთაშორისო ძალაუფლების სტრუქტურას: პანდემია ჩაახშობს ეკონომიკურ აქტივობას და გაზრდის დაძაბულობას სახელმწიფოებს შორის. შეიძლება დავიჯეროთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში, კორონავირუსის პანდემიამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეასუსტოს გლობალური ეკონომიკის წარმოების პოტენციალი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიები და სამუშაო ადგილები დაიხურება. შესაბამისად, ეკონომიკური პრობლემების რისკი განსაკუთრებით მძიმეა განვითარებადი ქვეყნებისთვის და იმ ეკონომიკებისთვის, სადაც ეკონომიკურად დაუცველი მუშაკების დიდი რაოდენობაა. საერთაშორისო სისტემა, თავის მხრივ, უკვე მძიმე ზეწოლის ქვეშ იმყოფება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს არასტაბილურობა და გამოიწვიოს მრავალი შიდა და საერთაშორისო კონფლიქტი.

პანდემიისგან გამოწვეული შოკის გავლენა, სავარაუდოდ, ხანგრძლივი იქნება. მშპ-ის დონე 2021 წლის ბოლოს როგორც მოწინავე, ისე განვითარებად ბაზრებზე და განვითარებად ეკონომიკაში (EMDE)  დარჩა ვირუსამდელ საბაზისო ნიშნულზე ქვემოთ (სურათი 1). როგორც დაუყოვნებელი ზემოქმედების შემთხვევაში, საშუალოვადიანი ღირებულების სიდიდე ასევე მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, EMDE განიცდის ყველაზე დიდ ზარალს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (2021) პროგნოზირებს, რომ 2024 წელს მსოფლიო მშპ იქნება 3 პროცენტით (6 პროცენტით დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებისთვის (LIჩს)) არა-ჩOVID სცენარის ქვემოთ. ამავე ხაზებით, ჯიოფაკი და სხვ. (2020) შეფასებით, რომ აფრიკის მშპ მუდმივად იქნება 1 პროცენტიდან 4 პროცენტამდე დაბალი, ვიდრე ჩOVID-ის წინა პერსპექტივაში, კრიზისის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე.

სურათი 1: კვარტლური მსოფლიო მშპ (მშპ პროგნოზი იანვარი 2020 -იანვარი 2021)

ეკონომიკური წესრიგის თვალსაზრისით, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ გლობალურ ფინანსურ და ეკონომიკურ სისტემაში მძლავრი შოკები იმის მტკიცებულებაა, რომ გლობალური ეკონომიკური ჯაჭვები ძალიან მიდრეკილია დესტაბილიზაციისა და რღვევისკენ. ამრიგად, კორონავირუსის პანდემია გამოიწვევს არა მხოლოდ გრძელვადიან ეკონომიკურ შედეგებს, არამედ გამოიწვიოს უფრო ფუნდამენტური ცვლილებები. გლობალიზაციამ კომპანიებს საშუალება მისცა შედარებით თანაბრად გაანაწილონ პროდუქცია მთელს მსოფლიოში და მიაწოდონ პროდუქტები ბაზრებზე დროულად, თავიდან აიცილონ შეფერხების საჭიროება. მარაგი ტრადიციულად საგულდაგულოდ უნდა მომზადებულიყო და განხორციელებულიყო დროულად, ჰარმონიულად, გლობალურ დონეზე. მიუხედავად ამისა, კორონავირუსმა დაამტკიცა, რომ ეპიდემიას შეუძლია არა მხოლოდ ადამიანების დაინფიცირება, არამედ მთელი მიწოდების სისტემის „მოწამვლა“ თავისი მკაფიო გრაფიკით. ფინანსურ ბაზარზე ზარალის მასშტაბის გათვალისწინებით, რომელსაც მსოფლიო აწყდება 2020 წლის თებერვლიდან, პანდემიის შეწყვეტისთანავე, კომპანიები სავარაუდოდ დაიწყებენ დროულად მოდელზე უარის თქმას, ისევე როგორც წარმოების გლობალურ განაწილებას (Mair2020). ამ კონტექსტში, გლობალური კაპიტალიზმის არა ოპტიმისტური ახალი ეტაპი შეიძლება დაიწყოს, როდესაც დაიწყება პროდუქციის ფართომასშტაბიანი მარაგების შექმნა, მომავალი შეფერხებისგან თავის დასაცავად. რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითად იმოქმედებს კომპანიების მოგებაზე, მაგრამ ასევე გახდის მთელ გლობალურ სისტემას უფრო სიცოცხლისუნარიანს და მდგრადს შოკების მიმართ.

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კრიზისმა შეიძლება გამოიწვიოს როგორც ორმხრივი ურთიერთობების გაუარესება, ასევე ევროინტეგრაციის შესუსტება. გარდა ძალიან კონკრეტული ნაბიჯებისა, რომლებიც დაკავშირებულია სამედიცინო აღჭურვილობისა და მარაგების წარმოების აუცილებლობასთან, ან შენგენის ზონის დახურვასთან და გარკვეული რეგიონების იზოლაციასთან დაკავშირებულ ტენდენციებთან, ასევე ცალკეული სახელმწიფოების საზღვრების ჩაკეტვასთან, საკმაოდ დიდი პრობლემებია. შესაძლოა ასოცირებული იყოს ამ ვირუსის ეკონომიკური შედეგების გადაჭრის აუცილებლობასთან სავაჭრო ურთიერთქმედების მოცულობის მინიმუმამდე შემცირებით და ევროკავშირის ქვეყნების ეკონომიკის შეჩერებით. ამ პირობებში, იმის გათვალისწინებით, რომ თითოეული ევროპული სახელმწიფო შეექმნა ამ ეპიდემიას, ძალისხმევის კოორდინაციის საკითხები პან-ევროპულ დონეზე (ჯანმრთელობის პროგრამების დაფინანსება, ჯანმო-სთან თანამშრომლობა, ორმხრივი ურთიერთქმედება) ფართო სპექტრის წინაშე დგას. სისტემური პრობლემები, რომელთა გადაჭრის შეუძლებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პოლიტიკოსების რიტორიკა, რომელიც მიუთითებს ევროკავშირის ქვეყნების უუნარობაზე კომპლექსური პრობლემების სწრაფად გადაჭრაზე.

დღესდღეობით ექსპერტთა საზოგადოების უმეტესი წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანა შეძლებს COVID-19-ის გავრცელების ეკონომიკური შედეგების „დამარცხების ზონას“ გარეთ გასვლას და ეს შედეგები ასობით მილიარდს შეადგენს. კითხვა, რამდენად სწრაფად აღდგება მსოფლიო ეკონომიკა, პრობლემად რჩება. მართლაც, ციფრები და პოლიტიკური რეაქციების ანალიზი თანაბრად მნიშვნელოვანია მსოფლიო ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაზე ახალი ეპიდემიის გავლენის შესაფასებლად. პირველ რიგში, აღსანიშნავია ქვეყნებს შორის საზღვრების სწრაფი და მაქსიმალურად სრულად ჩაკეტვის ტენდენცია; შესაბამისად, გამკაცრებული კონტროლი ჩაანაცვლა უფრო მკაცრმა ზომებმა.

თუ მიმდინარე კრიზისი გაჭიანურდება და შოკი სწრაფად არ შეჩერდება, მაშინ შეიძლება ვისაუბროთ უმეტეს ქვეყნებში იზოლაციონისტების მხარდაჭერის შემდგომ ზრდაზე, პროტექციონიზმის გამკაცრების ტენდენციების გაძლიერებაზე, ეკონომიკური სივრცის დახურვაზე და ახლის ფორმირებაზე. ასევე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პანდემია და მისი შედეგები შეიძლება იყოს გარდამტეხი ღარიბი ქვეყნებისთვის შეზღუდული რესურსებითა და გამოჯანმრთელების საშუალებებით, ასევე ლტოლვილებისთვის და ადამიანებისთვის თანამედროვე კონფლიქტის ადგილებში. გლობალური ეკონომიკის მკვეთრი შენელება შეაფერხებს სავაჭრო ნაკადებს და შექმნის უმუშევრობას ღარიბ ექსპორტიორ ქვეყნებში. შესაბამისად, კორონავირუსის პანდემიის შედეგები განსაკუთრებით სერიოზულია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან საერთაშორისო და ლოკალური კონფლიქტების სიმძიმეში, ვინაიდან პანდემია არღვევს ჰუმანიტარული დახმარების ნაკადს, ზღუდავს სამშვიდობო ოპერაციებს და „აფერხებს დიპლომატიას“. უფრო მეტიც, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არაკეთილსინდისიერმა მსოფლიო ლიდერებმა შეიძლება გამოიყენონ ეს პანდემია თავიანთი მიზნების მისაღწევად ისე, რომ გაამწვავონ შიდა ან საერთაშორისო კრიზისები – დათრგუნონ განსხვავებული აზრი ან გაამწვავონ კონფლიქტები კონკურენტ სახელმწიფოებთან, იმ პირობით, რომ ეს შეუმჩნეველი დარჩება, სანამ მსოფლიო ოკუპირებულია პანდემიით. ზემოაღნიშნულის კონტექსტში შეიძლება დავასკვნათ, რომ COVID-19 აძლიერებს გეოპოლიტიკურ უთანხმოებას გლობალურ მოთამაშეებთან.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, მიზანშეწონილია აღვნიშნოთ საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტის ხელმძღვანელის, მილიბენდის აზრი: „პანდემია არის ორი რამის ძლიერი შეხსენება: ჩვენი გლობალური უსაფრთხოების საერთო პრობლემები და ღრმა უთანასწორობა, რომელსაც ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ. პანდემიებთან საბრძოლველად“ (Thompson 2020). თუმცა, ისმენს თუ არა საერთაშორისო საზოგადოება ამ და სხვა მსგავს მოწოდებებს, 21-ე საუკუნის მსოფლიოსთვის საკვანძო გამოცდა იქნება. პასკალ ბონიფაცი (2020) აღნიშნავს, რომ COVID-19-ის კრიზისი აშკარად ასახავს ძალაუფლებაზე დასავლური მონოპოლიის გაქრობას გარკვეული დროის განმავლობაში. ბოლო ხუთი საუკუნის განმავლობაში დასავლეთმა მოახერხა წესების, საერთაშორისო დღის წესრიგის დამკვიდრება და მიეჩვია, რომ დანარჩენი მსოფლიო ემორჩილებოდა და მიჰყვებოდა მათ შეხედულებებს.

დასკვნა

ზოგადად, ძალთა გლობალური ბალანსი შეიძლება არ შეიცვალოს ისე, როგორც ძალებს შორის ურთიერთობები, რომლებიც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გახდნენ უფრო მეგობრული (ყოველ შემთხვევაში, სანამ არ შეიცვლება ლიდერობა ძალაუფლების ცენტრებში, როგორიცაა ვაშინგტონი). თუ მსოფლიო მსახიობებს სურთ, რომ კორონავირუსთან დაკავშირებულმა კრიზისმა გამოიწვიოს ცვლილებები უკეთესობისკენ, მაშინ მათ თავად მოუწევთ ამ ცვლილებების აქტიური შექმნა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწევს პოზიტიური წვლილი შეიტანოს. ეს შეიძლება იყოს გლობალური მმართველობის გაძლიერების შანსი ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა და ურთიერთდამოკიდებულების ორგანიზება უფრო რაციონალურ საფუძველზე.

ამრიგად, დღევანდელი გლობალური მსოფლიო კონფიგურაცია იდეოლოგიური უმწეობის საფრთხის წინაშეა. ახლა ის სრულიად არაპრაქტიკულად გამოიყურება და ელემენტარულად სახიფათოა ამ სიტყვის ტექნიკური გაგებით ახალი გლობალური კატაკლიზმების შემთხვევაში, იქნება ეს ჰუმანიტარული, ტექნოლოგიური თუ კლიმატური. ცხადია, გლობალიზაცია განაგრძობს განვითარებას, როგორც იდეოლოგიურად, ასევე გამოყენებითი გზით. ხალხსა და ქვეყნებს შორის ახალი კავშირების ჩამოყალიბება ძნელად შეიძლება მთლიანად შეჩერდეს. თუმცა, გლობალიზაციის ფორმები უდავოდ შეიცვლება და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწევს ახალი ბალანსის პოვნა ეროვნული და გლობალური განვითარების ამოცანებს შორის.

პანდემიამ გამოავლინა გლობალური მსოფლიო სისტემის არასტაბილურობა შოკებისა და კატაკლიზმების წინაშე. გლობალური სამყაროს თანამედროვე კონფიგურაცია განავითარებს მიმდინარე გლობალიზაციას, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოიძებნოს ჰარმონიული ბალანსი გლობალური და ეროვნული განვითარების ამოცანებს შორის. მიზანშეწონილია საერთაშორისო საზოგადოებამ ისარგებლოს მსოფლიო წესრიგის შესუსტების სცენარით, როგორც ახალი გლობალური მმართველობის შექმნის შანსი, ძირითადი აქცენტით მსოფლიო აქტორების ურთიერთდაკავშირებასა და ურთიერთდამოკიდებულებაზე.

გამოყენებული მასალა:

Allen J, Burns N, Garrett L, Haass NR, Ikenberry GJ, Mahbubani K, Menon S, Niblett R, Nye SJ Jr, O’Neil KS, Schake K and Walt MS (2020) How the world will look after the coronavirus pandemic. Foreign Policy (online, 20 March 2020). The Coronavirus Pandemic Will Change the World Forever (foreignpolicy.com)

Boniface 2020 2020 – PASCAL BONIFACE

Cambon J (2006) Diplomat. Diplomacy

Zarocostas J (2020) How to fight an infodemic. The Lancet 395(10225); World Report 676. How to fight an infodemic (nih.gov)

Tooze A and Schularick M (2020) The shock of coronavirus could split Europe – unless nations share the burden. The Guardian (online, 25 March 2020). The shock of coronavirus could split Europe – unless nations share the burden | Adam Tooze and Moritz Schularick | The Guardian

Stiglitz JE, Shiller JR, Gopinath G, Reinhart MC, Posen A, Prasad E, Tooze A, D’Andrea TL and Mahbubani K (2020) How the economy will look after the coronavirus pandemic. Foreign Policy (online, 15 April 2020) How the Economy Will Look After the Coronavirus Pandemic (foreignpolicy.com)

Ronchi R (2020) Le Virtù del Virus. Doppiozero (8 March 2020). The virtues of the | virus Doppiozero

Frank D (2020) A Post Pandemic Society (23 March 2020) ‘Authoritarian entrepreneurship’: How coronavirus contaminates democracy – Democracy Digest (demdigest.org)

Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (2020) Predictions for the Global Order After the Pandemic (2 April 2020). PREDICTIONS FOR THE GLOBAL ORDER AFTER THE PANDEMIC | Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (aalep.eu)

Walt SM (2020) The realist’s guide to the coronavirus outbreak. Foreign Policy (online, 9 March 2020) The Coronavirus Is Putting Globalization in the Intensive Care Unit (foreignpolicy.com)

https://www.brookings.edu/research/social-and-economic-impact-of-covid-19/ სურათი 1: პანდემიის შოკის გავლენა მსოფლიო მშპ-ზე

Mair S (2020) How will coronavirus change the world? BBC.com (31 March 2020) How will coronavirus change the world? – BBC Future

Thompson A (2020) The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression. International Monetary Fund (23 March 2020). The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression (imf.org)